Privātuma politika1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA Baltiks East, reģistrācijas Nr. LV42402000437, adrese: Zilupes iela 111, Rēzekne, (turpmāk saukti arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko www.baltikseast.lv iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”).

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala vietni un e-pastu.

2.2. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.3. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

3.1.1. Vārds, uzvārds

3.1.2. Dzimšanas datums

3.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese, pasta adrese, rēķina adrese, tālruņa numurs, bankas un maksājuma dati)

3.1.4. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.).

3.1.5. Līguma darbības laikā izveidotie dati— konkrēta informācija par iegādātajām precēm, sniegto pakalpojumu apjomu un klienta iedalījumu.

3.1.6. Gadījumā, ja klients ir juridiska persona - nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs un nodokļu maksātāja numurs

3.1.7. Jebkura cita informācija, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.


3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.


3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.4.1. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.


Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

3.5. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma every-pay.com, mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam.

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.4. Datu subjekta tiesības

4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

4.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;

4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;

4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;

4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā - pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, aizpildot formu klātienē www.baltikseast.lv, vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz klientu atbalsta dienestu info@baltikseast.lv.5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

5.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.baltikseast.lv.

5.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.baltikseast.lv.6. Kādus personas datus mēs apstrādājam?


6.1 Preču un pakalpojumu iegāde

Visbiežāk personas datus apstrādājam, lai varētu izpildīt pirkuma līgumu — sekmīgi apstrādāt jūsu pasūtījumu, kas saņemt mūsu tīmekļvietnē, lietotnē vai pa klientu apkalpošanas dienesta tālruni, un nosūtīt jums preces. E-pasta adrese un tālruņa numurs tiek izmantoti, lai nosūtītu pasūtījuma apstiprinājumu, apstiprinātu maksājuma saņemšanas faktu vai nosūtītu elektronisku rēķinu, kā arī informētu jūs par pasūtījuma statusu un sazinātos jebkurā citā jautājumā, kas saistīts ar pasūtījumu.


6.2. Klienta konts

Ja esat reģistrēts lietotājs, jūsu personas datus apstrādājam, lai varētu izpildīt dalības klubā līgumu, piem., uzturēt klienta kontu, kuram mēs piedāvājam dažādas priekšrocības.


6.3. Tirgvedības piedāvājumi

Mēs sūtām komerciālu informāciju par precēm, kas ir līdzīgas jūsu līdz šim iegādātajām. Jūs vienmēr varat atteikties no šo e-pasta vēstuļu saņemšanas, izmantojot saiti „Atteikties”, kas atrodas katras šāda veida e-pasta vēstules kājenē. Ja esat reģistrēts lietotājs, mēs jums sūtām komerciālu informāciju arī kā īsziņas tālrunī vai arī kā pašpiegādes paziņojumus mobilajā lietotnē. Šo apstrādi nosaka attiecīgā sabiedriskā tīkla konfidencialitātes pamatnostādnes. Ja atsakāties no komerciālas informācijas saņemšanas, mēs šim nolūkam vairs neizmantosim elektroniskos saziņas līdzekļus. Atteikšanās no komerciālas informācijas saņemšanas ir bez maksas.


6.4 Paziņojumi par preču pieejamību

Ja nepieejamām precēm iestatījāt pieejamības uzraudzības funkciju, mēs jūs informēsim brīdī, kad prece atkal būs pieejama noliktavā, nosūtot e-pasta vēstuli uz norādīto e-pasta adresi.


6.5 Aizsardzība, drošība un strīdu risināšana

Tāpat varam apstrādāt jūsu personas datus, lai nodrošinātu savu klientu un sistēmu aizsardzību un drošību, īstenotu savas tiesības un iesniegt tiesībpamatotus prasījumus, konstatētu un novērstu krāpšanu, risinātu strīdus vai īstenotu mūsu līgumus. Mēs varam apstrādāt personas datus arī jebkādu valsts iestāžu veiktu auditu nolūkiem.


7. Kam mēs nododam personas datus?


7.1. Saņēmēju kategorijas

Mēs varam nodot jūsu personas datus šādiem subjektiem:

 • maksājumu pakalpojumus sniedzošajiem uzņēmumiem maksājuma par jūsu pasūtījumu apstrādes nolūkam, piem., pirkuma līguma izpildei;
 • pārvadātājiem jūsu pasūtīto preču un pakalpojumu piegādes nolūkam, kas var būt saistīts ar sūdzību risināšanu, tostarp pirkuma līguma laušanu;
 • preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas centriem saistībā ar sūdzību par jūsu pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem;
 • partneriem, kas nodrošina komerciālu saziņu un kam ir saistošs pienākums nodrošināt konfidencialitāti un kuri nedrīkst izmantot jūsu personas datus jebkādiem citiem nolūkiem;
 • tirgvedības rīku operatoriem , kas mums palīdz personalizēt piedāvājumus un saturu;
 • sabiedriskajiem tīkliem , ja ar mums sazināties ar to starpniecību vai dalāties ar saturu, izmantojot sabiedrisko tīklu spraudņus;
 • klientu apkalpošanas saziņai paredzēto rīku sniedzējiem vai ārpakalpojuma zvanu centriem;
 • partneriem, kas rīko klientu apmierinātības pētījumus;
 • tehnoloģiju piegādātājiem un mākoņpakalpojumu sniedzējiem;
 • likumīgajiem vai finanšu pārstāvjiem vai tiesām nodokļu dokumentu apstrādei, parādu piedziņai vai citiem nolūkiem, kas rodas no mūsu ar likumu noteikto pienākumu izpildes;
 • valsts iestādēm - mūsu tiesību piespiedu piemērošanas gadījumā (piem., policijai).

Ja trešās puses izmanto jūsu personas datus savās likumīgajās interesēs, mēs neesam atbildīgi par šādu apstrādi. Šādu iespējamu apstrādi nosaka tikai attiecīgo uzņēmumu un personu konfidencialitātes pamatnostādnes.8. Drošība

Par jums uzkrātie personas dati, kurus mēs apstrādājam, mums tiek nosūtīti šifrētā veidā, izmantojot droša datu pārraides protokola SSL šifrēšanas sistēmu. Šī sistēma nodrošina jūsu personas datu drošību, kad jūsu pārlūks sazinās ar mūsu serveri. Mēs nodrošinām savu tīmekļvietni un citas sistēmas, ar kurām strādājam, izmantojot piemērotus tehniskus un organizatoriskus pasākumus pret personas datu zaudēšanu un iznīcināšanu, pret nepilnvarotu personu piekļuvi jūsu personas datiem un pret jūsu datu pārveidošanu vai izplatīšanu.

Mēs nepārtraukti uzlabojam drošību, kā arī pieprasām saviem datu apstrādātājiem pierādīt to izmantoto sistēmu atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai.

Ja reģistrējaties, piekļuve klienta kontam ir iespējama tikai pēc jūsu izvēlētās paroles ievadīšanas. Mums nav piekļuves jūsu parolei, jo uzglabājam to šifrētā veidā, ko pat mēs nevaram atšifrēt.

Cita starpā mēs vēlamies uzsvērt jums, ka ir ļoti svarīgi neizpaust savu pieteikšanās informāciju trešām personām. Iesakām atteikties pēc darba pabeigšanas klienta kontā, it īpaši gadījumā, ja ierīci izmanto arī citi lietotāji. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu jūsu paroles ļaunprātīgu izmantošanu, ja vien mēs tieši neizraisām šādu situāciju.


9. Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Izmantojam arī sīkdatnes, lai mūsu tīmekļvietne varētu darboties pareizi un mūsu piedāvājumi būtu saistoši, interesanti un piemēroti tieši jums. Lai izmantotu sīkdatnes, jūsu izmantotajam tīmekļa pārlūkam tās ir jāatbalsta. Mūsu tīmekļvietne darbojas bez sīkdatnēm, bet ļoti ierobežotā apjomā un bez iespējas izmantot dažas pamatfunkcijas.

Sīkdatnes ir standarta rīks informācijas par tīmekļvietņu lietošanu saglabāšanai.

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kas tiek automātiski izveidotas, kad jūs apmeklējat katru tīmekļvietni, un tās tiek saglabātas jūsu datorā, viedtālrunī vai citā ierīcē izmantotajā tīmekļa pārlūkā. Pateicoties dažām sīkdatnēm, mēs varam sasaistīt jūsu darbības mūsu tīmekļvietnē līdz brīdim, kad aizverat tīmekļa pārlūku. Šīs sīkdatnes tiek automātiski izdzēstas, kad tiek aizvērts pārlūka logs.

Tomēr citas sīkdatnes paliek jūsu tīmekļa pārlūkā vai ierīcē noteiktu laika posmu un tiek atkal aktivizētas katru reizi, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļvietni. Papildus sīkdatnēm mēs izmantojam arī tā saucamos izsekošanas pikseļus, kas ir mazi attēli, kurus parasti lietotāji nespēj saskatīt, un kas darbojas līdzīgi kā sīkdatnes. Laika posms, kādu sīkdatnes tiek saglabātas jūsu tīmekļa pārlūkā vai ierīcē, ir atkarīgs no pašu sīkdatņu iestatījumiem un arī no pārlūka iestatījumiem. Mēs uzglabājam no sīkdatnēm iegūtos datus ne ilgāk par vienu gadu.


9.1. Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Sīkdatnes, ko izmantojam savā tīmekļvietnē, var iedalīt divos pamata veidos:

 • īstermiņa - jeb sesijas sīkdatnes, kas tiek izdzēstas uzreiz pēc tam, kad beidzat apmeklēt mūsu tīmekļvietni;
 • ilgtermiņa - jeb noturīgās sīkdatnes, kas paliek jūsu tīmekļa pārlūkā vai ierīcē noteiktu laika posmu vai līdz to manuālai izdzēšanai.

Sīkdatnes var arī iedalīt pēc to funkcijām:

 • nepieciešamās , kas ir tehniskās un funkcionālās sīkdatnes, kuras ir svarīgas tīmekļvietnes pamatfunkcijām. Bez šīm sīkdatnēm jūs nevarētu ielikt pirkumu grozā preces, noformēt pasūtījumu vai pieteikties savā klienta kontā;
 • analītiskās , kas mums palīdz palielināt lietotāju ērtības tīmekļvietnē, ļaujot izprast veidu, kā lietotājs izmanto tīmekļvietni. Tās ļauj mums arī analizēt dažādu tirdzniecības kanālu sniegumu;
 • tirdzniecību veicinošās , kuras mēs izmantojam, lai personalizētu reklāmu saturu un pareizi mērķētu rādīšanu.

Sīkdatnes var arī iedalīt pēc to funkcijām:

 • pareizai pirkumu groza darbībai, lai jūs varētu vienkārši un ātri noformēt savu pasūtījumu;
 • lai atcerētos jūsu pieteikšanās informāciju un tā nebūtu atkārtoti jāievada katru reizi;
 • lai vislabākajā veidā pielāgotu mūsu tīmekļvietni jūsu vajadzībām, pateicoties datplūsmas uzraudzībai, jūsu naviģēšanai tīmekļvietnē un izmantotajām funkcijām;
 • lai uzzinātu, kādas reklāmas jūs skatāties, un tādējādi nerādītu reklāmas par precēm, kuras jūs neinteresēs.

Atsevišķas sīkdatnes, tostarp to saturs, var uzkrāt informāciju, ko pēc tam var izmantot trešās personas un kas, piemēram, tieši atbalsta mūsu reklamēšanos (tā saucamās „trešo pušu sīkdatnes”). Piemēram, informācija par mūsu tīmekļvietnē pasūtītajām precēm var tikt nodota reklāmas aģentūrai, lai jūsu skatītajās tīmekļvietnēs varētu rādīt pielāgotus reklāmkarogus. Tomēr šīs sīkdatnes trešajām pusēm ir anonīmas, tas nozīmē, ka ar šiem datiem jūs nevar identificēt.